เกษตรยะลา ร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) วันที่ 2

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายอับดุลญาลีล บูระพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา (ห้องประชุม 1) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ผ่านระบบ Video Conference บุคคลเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานโครงการมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา เข้าร่วม

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ คือ การนำข้อมูล Zoning by Agri – Map จากเว็บไซต์ http://agri-map-online.moac.go.th ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเว็บไซต์ http://geoplots.doae.go.th/ssmap ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยคัดเลือกข้อมูล Zoning S3 และ N เพื่อส่งเสริมในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชตามนโยบายโซนนิ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนการนำข้อมูลจากเว็บไซต์ http://agri-map-online.moac.go.th มาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล และระดับอำเภอ ปี 2561 -2564 (ฉบับปรุงปี 2564) ต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*