เกษตรยะลา ร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายอับดุลญาลีล บูระพา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา (ห้องประชุม 1) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ผ่านระบบ Video Conference บุคคลเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานโครงการมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา เข้าร่วม

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้แผนที่เกษตรในการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  1. เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด (ห้องประชุม 1) ได้แก่ อำเภอเมืองยะลา อำเภอธารโต อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง
  2. เข้าร่วมสัมมนาฯ ผ่านโปรแกรม Zoom ได้แก่ อำเภอเบตง อำเภอบันนังสตา

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ คือ การนำข้อมูล Zoning by Agri – Map จากเว็บไซต์ http://agri-map-online.moac.go.th ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเว็บไซต์ http://geoplots.doae.go.th/ssmap ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยคัดเลือกข้อมูล Zoning S3 และ N เพื่อส่งเสริมในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชตามนโยบายโซนนิ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนการนำข้อมูลจากเว็บไซต์ http://agri-map-online.moac.go.th มาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล และระดับอำเภอ ปี 2561 -2564 (ฉบับปรุงปี 2564) ต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*