หน้าแรก

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

งานอารักขาพืช

งานอารักขาพืช
การจัดการศัตรูพืช
การจัดการดินปุ๋ย
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่างๆ
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ในจังหวัดยะลา ประจำปี 2566

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร (Agri-Map) “่พื้นที่ว่างเปล่า สู่การเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน”

      วิสาหกิจชุมชนเกษตรกลุ่มยางเกษตรบ้านคลองทรายใน

    โรงเรียนเกษตรกรผักบ้านบันนังกระเเจะ

     ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา

      ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน

  ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
สู่การยกระดับสวนไม้ดอกเเห่งภาคใต้ตอนล่าง

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รร.บ้านยือโร๊ะ

   ” ผัก GAP บ้านทุ่งยามู ” สดทุกวัน เสิร์ฟถึงบ้าน

  บ้านกะป๋อง แหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพดี อำเภอธารโต

           ตอนที่ 1 ทุเรียนสะเด็ดน้ำบ้านดินเสมอ

               ตอนที่ 2 ทุเรียนสะเด็ดน้ำศรีนคร

             ตอนที่ 3 ทุเรียนสะเด็ดน้ำบ้านปะเด็ง

                ตอนที่ 4 ทุเรียนสะเด็ดน้ำธารโต

              ตอนที่ 5 ทุเรียนสะด็ดบ้านบ่อหิน

               ตอนที่ 6 ทุเรียนสะเด็ดน้ำสามร้อยไร่

           ตอนที่ 7 ทุเรียนสะเด็ดน้ำในสายหมอก

               ตอนที่ 8 ทุเรียนสะเด็ดน้ำบ่อน้ำร้อน

      ตอนที่ 9 ทุเรียนสะเด็ดน้ำตาเนาะปูเต๊ะ ตลิ่งชัน

           ตอนที่ 10 ทุเรียนสะเด็ดน้ำสะพานเหล็ก

          ตอนที่ 11 ทุเรียนสะเด็ดน้ำกรงปินัง

          ตอนที่ 12 บทสรุปคลิปทุเรียนสะเด็ดน้ำ