แนะนำหน่วยงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

ภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และมีสำนักงานเกษตรอำเภอ 8 อำเภอ

ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

คำขวัญกรมส่งเสริมการเกษตร

ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์  

ก้าวทันสถานการณ์

 ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ