เกษตรยะลา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจารุภา คงชะนะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 แบบสัญจร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอยะหา ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมี นายดอเล๊าะ สะตือบา ประธานคณะกรรมการศพก.ระดับจังหวัด เป็นประธานการประชุม บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ประธานศพก.ระดับอำเภอ ประธานแปลงใหญ่ระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานศพก. และแปลงใหญ่ ระดับอำเภอและจังหวัด เข้าร่วมจำนวน 30 ราย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก. บูรณาการ การดำเนินงานและเชื่อมโยงสู่แปลงใหญ่ และเพื่อให้คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ได้หารือร่วมกันในประเด็นข้อพิจารณาสำคัญต่างๆ การจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาศพก. และแปลงใหญ่ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การดำเนินงานของทั้งสองเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*