ประชาสัมพันธ์ทุนปริญญาตรีสำหรับ SF และ YSF

สวก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดทำ โครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2567
📍รับจำนวน 16 ราย
📍ทุนการศึกษา 2 ปี
📍โดยมีรูปแบบการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ ผสมกับการจัดทำกิจกรรมตามที่หลักสูตรกำหนด
📍หลักสูตรปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการเกษตร
📍เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2566
————————–
คุณสมบัติ
1. เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
3. ไม่จำกัดอายุ และสาขาวิชา
รายละเอียดเพิ่มเติม www.arda.or.th
 
โทรศัพท์ 025797435 ต่อ 3616

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*