เกษตรยะลา ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2568) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

       วันที่ 11 กันยายน 2566 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายธรรมธัช ปราชญาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดยะลา 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2568) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อสังเกตุ และข้อเสนอแนะ จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*