เกษตรยะลา ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567

      วันที่ 11 กันยายน 2566 นางสาวจารุภา คงชะนะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการตำแหน่งสายงานหลัก ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และตำแหน่งเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน และระดับอาวุโส รวม 57 ราย ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน อันนำไปสู่การจัดทำแผนการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*