กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

     วันที่ 8 กันยายน 2566 นางสาวจารุภา คงชะนะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม ร่วมประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจเพื่อทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) ในประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนา เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และร่วมวางแผนการปฏิบัติงานที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแนวทางและนโยบายการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้ได้วางแผนกำหนดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นเวทีในการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*