เกษตรยะลา ประชุมนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนและการเตรียมการจัดงาน

     วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนและการเตรียมการจัดงาน จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนและการเตรียมการจัดงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตนวัตกรรมภูมิปัญญาการจัดการปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา และนิทรรศการวิชาการการจัดการปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนของส่วนราชการ จำนวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา/ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา/ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา/ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*