เกษตรยะลา จัดประชุมหารือเตรียมการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2567

     วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เพื่อร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางการจัดกิจกรรมมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2567 โดยจังหวัดยะลาได้กำหนดจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2567 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2567 ณ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจำหน่ายผลไม้ ผลผลิตด้านปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ OTOP เสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัด กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา และสร้างความสุขความบันเทิง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*