เกษตรยะลา เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การเป็นผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตรที่ดี (TO be DOAE Good Coach) รุ่นที่ 2

    วันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายอนุชา จูวัตร์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา และนางสาวปุณญิสา เซ่งซิ้ว เกษตรอำเภอธารโต เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การเป็นผู้สอนงานนักส่งเสริมการเกษตรที่ดี (TO be DOAE Good Coach) รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิด และในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ทำหน้าที่สอนงานสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นและมีทัศนคติที่ดีสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ระดับผู้อำนวยการกลุ่ม/ หัวหน้ากลุ่ม/ เกษตรอำเภอ สังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 90 คน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*