เกษตรยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ศพก.อำเภอรามัน ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน

    วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายอนุชา จูวัตร์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ศพก.อำเภอรามัน ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อสอบถามปัญหา ความต้องการ รวมถึงการให้คำแนะนำในการพัฒนา ศพก. เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นสถานที่ให้บริการข่าวสารและบริการด้านการเกษตร
     สำหรับ ศพก.อำเภอรามัน มีสินค้าหลักคือ ข้าวพันธุ์พื้นเมือง (ข้าวหอมมือลอ) จุดเด่นของศูนย์คือเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการทำการเกษตรในรูปแบบไร่นาสวนผสม โดยพื้นที่ตำบลเนินงามส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวปานกลาง (S2) เกษตรกรมีอาชีพทำนาปีด้วยวิถีดั้งเดิมใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมืองวิธีการทำนารูปแบบดั้งเดิม และนอกเขตชลประทานจึงอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*