เกษตรยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชุมชน (ไม้ดอก) ตำบลท่าธง อำเภอรามัน

       วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายอนุชา จูวัตร์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชุมชน (ไม้ดอก) ตำบลท่าธง อำเภอรามัน ซึ่งเป็นกลุ่มขยายผลเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า ภายใต้โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะลา เพื่อสอบถามปัญหา ความต้องการ รวมถึงการให้คำแนะนำในด้านการผลิต รวมทั้งส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่กลุ่ม ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง แอสเตอร์ (ผสม) และปทุมมา (สายพันธุ์ชาโดว์ และลานนาสโนว์) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*