เกษตรจังหวัดยะลาร่วมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลาดีเด่น ประจำปี 2567

    นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวจุฑาทิพย์ โพชนุกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2567 ในพื้นที่ 8 อำเภอ โดย เป็นการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2567 ซึ่งมีคัดเลือกกัน 3 ประเภท ประกอบด้วย
1.ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น
3.ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*