เกษตรยะลา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการให้น้ำแก่พืชอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ

     วันที่ 1 เมษายน 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวกิตติยา ศรีมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายอาลี แวยูอิง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา จัดรายการ “แหลงหรอยหรอยกับสำนักงานเกษตรยะลา อินเทรนด์” ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา FM 94.25 MHz. ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 11.10 – 12.00 น. และสามารถรับชมรายการสด (Live สด) หรือรับชมย้อนหลังผ่านทาง Facebook 94.25 คลื่นมหาชน คนชายแดนใต้ โดยมีประเด็นสร้างการรับรู้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิตและการบริหารจัดการร่วมกัน โดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานเพื่อหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีดังนี้
1. เกษตรกรสมัครใจ รวมกลุ่มเข้าร่วมดำเนินการโดยเป็นการรวมแปลงผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน แปลงไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกันเป็นผืนเดียว แต่ควรอยู่ภายในชุมชนที่ใกล้เคียงกัน
2. ขนาดพื้นที่และจำนวนเกษตรกร จำแนกเป็น 3 ประเภทสินค้า ดังนี้
– ข้าว พืชไร่ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย
– ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร หรือพืชอื่นๆ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ เกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย
– ประมง ปศุสัตว์ ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ เกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย
    ทั้งนี้ ได้สร้างการรับรู้การให้น้ำแก่พืชอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ การให้น้ำแก่พืชอย่างประหยัดแต่เพียงพอกับความต้องการของพืช/ การรักษาความชื้น/ การใช้วัสดุคลุมแปลงและโคนต้นพืช/ การปรับปรุงบำรุงดิน /การระวังป้องกันการสูญเสียความชื้น และการตัดแต่งกิ่ง เพื่อลดการคายน้ำของพืช

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*