เกษตรยะลา ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2567

     วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวไหมอุมา บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอและรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอ 8 อำเภอ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา การประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงข้อราชการของกลุ่ม/ฝ่าย ผลการเบิกจ่ายการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ได้ร่วมพิจารณาการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำเดือนเมษายน 2567

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*