เกษตรยะลา ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ประจำเดือนมีนาคม 2567

      วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา การประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงข้อราชการของกลุ่ม/ฝ่าย ผลการเบิกจ่ายการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ได้ร่วมพิจารณาการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำเดือนเมษายน 2567

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*