เกษตรยะลา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงาน วสช. แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเจ๊าะตีเมาะ และวสช. กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ

     วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวนิรุสลินดา มะเต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนางสาวอพิชญา พรหมจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา จัดรายการ “แหลงหรอยหรอยกับสำนักงานเกษตรยะลา อินเทรนด์” ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา FM 94.25 MHz. ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 11.10 – 12.00 น. และสามารถรับชมรายการสด (Live สด) หรือรับชมย้อนหลังผ่านทาง Facebook 94.25 คลื่นมหาชน คนชายแดนใต้ โดยมีประเด็นสร้างการรับรู้ในเรื่อง ผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเจ๊าะตีเมาะ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ ในประเด็นความเป็นมา การบริหารจัดการกลุ่ม กิจกรรมการดำเนินการ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปัจจัยความสำเร็จ เป็นต้น
     ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์แอพลิเคชัน “เช็คแล้ง” ซึ่งเป็นแอพลิเคชันที่ใช้ติดตามพืชเกษตรรายแปลงจากภัยแล้ง
ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยเกษตรกรที่สนใจสามารถเลือกใช้งานแอปพลิเคชัน “เช็คแล้ง” ได้แล้วผ่านเว็บไซต์ https://cropsdrought.gistda.or.thและโมบายแอปพลิเคชัน (ระบบ AOS และ iOS) เพื่อใช้ประเมินสภาวะแห้งแล้งของพื้นที่การเกษตร ช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกในฤดูแล้ง วางแผนการสำรองน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกได้อย่างเพียงพอ และลดความเสียหาจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*