เกษตรยะลา ติดตามสถานการณ์การออกดอกของทุเรียน อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

     วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายนายอาลี วายูอิง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์การออกดอกของทุเรียน ของแปลงนายฆอรอเฮง ดอฆอ ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา มีพื้นที่ปลูกทุเรียน 6 ไร่ อายุต้น 7 ปี ปลูกทุเรียนสายพันธุ์หมอนทอง โดยทุเรียนในแปลงเริ่มออกดอกแล้ว อยู่ในระยะมะเขือพวง และระยะห่างแย้ ซึ่งได้แนะนำในเรื่องการให้น้ำในปริมาณที่พอเหมาะ และเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยไฟ
     ทั้งนี้ เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์คัดแยกไม้ผลชุมชนเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (กิจกรรมติดตั้งหลอดไฟไล่แมลง) เป็นแปลงต้นแบบการป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*