เกษตร​ยะลา ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และโครงการเกษตรพอเพียงเลี้ยงชุมชน

      วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางจิรพันธ์ แก้วพูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวทิพย์วาสนา หลวงชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยือนความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมส่งเสริมการทำแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน และโครงการเกษตรพอเพียงเลี้ยงชุมชน ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาต่างๆ และได้ถอดองค์ความรู้การจัดการภายในแปลง จากการสอบถาม เกษตรกรใช้ขี้ไก่แกลบในช่วงเตรียมดิน และใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ช่วงออกดอก และภายในแปลงข้าวโพดได้มีหนอนกระทู้ จึงได้แนะนำเกษตรกรใช้สารสะเดาฉีดให้โดนตัวหนอน เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น เนื่องจากเกษตรกรไม่ใช้สารเคมีภายในแปลง ซึ่งภายในแปลงได้ปลูก มะเขือ ข้าวโพด ผักกินใบและขมิ้น โดยจำหน่ายในชุมชนและตลาดภายนอก เพื่อสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ครัวเรือน ณ แปลงของนางติเมาะ ดามูซอ หมู่ที่9 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ และแปลงของนายการิยา สาแม หมู่ที่13 ตำบลตลิ่งชั่น อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*