เกษตรยะลา เข้าร่วมบริการคลินิกพืชระดับพื้นที่ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอกรงปินัง

   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอกรงปินังเข้าร่วมบริการคลินิกพืชระดับพื้นที่ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอกรงปินังโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ เข้ารับบริการดังกล่าว ซึ่งในการเปิดคลินิกพืชครั้งนี้ ทางศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อำเภอกรงปินัง ได้ให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติเบื้องต้นและวิเคราะห์โรคแมลงศัตรูพืช จากพืชตัวอย่างของเกษตรกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านอุเป หมู่ที่ 9 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*