เกษตรยะลา รับการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ร่วมให้การต้อนรับคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร นำโดย นางทัศนี ศุภกุล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะ จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา
   จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา สำนักงานเกษตรอำเภอกาบัง และลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอกาบัง ของนายดำรง รามแก้ว (ประธาน ศพก. อำเภอกาบัง) เพื่อรับฟังการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ รวมถึงปัญหา อุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*