เกษตรยะลา ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2567

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2567 นำทีมโดยนายอารีฟ มหัศนียนนท์หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ประธานคณะกรรมการ ดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด ที่มีการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานโดดเด่น และเผยแพร่ผลงานเป็นต้นแบบการดําเนินงานได้ ซึ่งศูนย์ ศดปช.ที่เข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลปะแต อำเภอยะหา, ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลธารโต อำเภอธารโต และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 1 ศูนย์ จะเข้ารับพิจารณาการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนในระดับเขตต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*