เกษตรยะลา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ “การขับเคลื่อนงานตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรสู่ชุมชน”

     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชและเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ โดยมี นายวิทยา สายกีเส็ง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อนงานตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรสู่ชุมชน” นำศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้และเสวนา ร่วมกับ นางสาววันวิสาข์ จั่นเพชร เกษตรอำเภอเมืองยะลา และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินยะลา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ โรงเรียนชาวนาบ้านบาลูกาบารู หมู่ที่ 9 ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ระดับเขต ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยบุคคลเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชหรือผู้ที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและขยายผลโรงเรียนเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมจำนวน 76 คน
   ทั้งนี้ โรงเรียนเกษตรกร เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว ในประเทศไทยมีโรงเรียนเกษตรกรมาใช้แบบไม่เป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2541 ได้เกิดโรงเรียนเกษตรกรกระจายทั่วประเทศโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ปัจจัยสู่ความสำเร็จของโรงเรียนเกษตรกร 6 ปัจจัย คือ 1) เกิดจากปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของเกษตร 2) ทีมวิทยากรพี่เลี้ยงที่มีศักยภาพ 3) เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 4) เรียนรู้ ทดสอบ พิสูจน์ทราบจากแปลงเรียนรู้ 5) ประมวลผลและตัดสินใจ และ 6) เกษตรกรปฏิบัติต่อเนื่องและขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*