เกษตรยะลา ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมและซักซ้อมการบรรยายและศึกษาดูงาน ผ่านระบบออนไลน์

    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายอารีฟ มหัศนียนนท์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ นายวิทยา สายกีเส็ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมและซักซ้อมการบรรยายและศึกษาดูงาน ผ่านระบบออนไลน์ ประเด็น “การขับเคลื่อนงานตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรสู่ชุมชน” ณ โรงเรียนชาวนาบ้านบาลูกาบารู ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
    การบรรยายมีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ระดับเขต ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ให้มีความรู้และทักษะการเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร สามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนงานอารักขาพืช ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และองค์กรเกษตรกรอื่น ๆ รวมไปถึงสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรพี่เลี้ยงกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในการดำเนินงานอารักขาพืช ระดับภูมิภาค

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*