เกษตรยะลา ขับเคลื่อนการดำเนินงาน PMQA 4.0 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จังหวัดยะลา หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ตามคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3052/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดยะลา (SteerinG Committee) และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จังหวัดยะลา และคณะที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญงานในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา โดยมี นายสุชาติ อนันตะ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ในฐานะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เข้าร่วมประชุม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*