เกษตรยะลา ประชุมคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายจำนงค์ เพชรอนันต์ เกษตรจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบคอนเฟอร์เรนซ์ Application Google Meet ไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเป็นเวทีให้กับประธาน ศพก. และ ประธานแปลงใหญ่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของแต่ละ ศพก. และ แปลงใหญ่ต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*