เกษตรยะลา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ ประจำปี 2566

    วันที่ 4 กันยายน 2566 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จากนั้นวันที่ 5 กันยายน 2566 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวจารุภา คงชะนะ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาฯ โดยมีนายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักการส่งเสริมการเกษตรในยุค 5G” ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานและพิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมในงานส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ประจำปี 2566
ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ได้ร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานตามประเด็นท้าทายเรื่อง การขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดยะลา ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ : ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลาสู่มาตรฐานตลาดโลก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*