เกษตรยะลา ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ประจำเดือนสิงหาคม 2566

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 11 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มฝ่าย ผลการเบิกจ่ายการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ได้ร่วมพิจารณาการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำเดือนกันยายน 2566

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*