เกษตรยะลา ร่วมกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางจิรพันธ์ แก้วพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสาน (เกษตรกรปีที่3 ) โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย ณ แปลงของนายฆอรอเฮง ดอฆอ หมู่ 3 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*