เกษตรยะลา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้

    วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมแถลงข่าวฯ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ที่จะกระทบต่อภาพลักษณ์การค้าผลไม้ของจังหวัดชายแดนภาคใต้
   ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตนวัตกรรมภูมิปัญญาการจัดการปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา และนิทรรศการวิชาการการจัดการปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนของส่วนราชการ จำนวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*