เกษตรยะลา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ การจัดงานในครั้งนี้เป็นการร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอทุกภาคส่วน ให้บริการประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา หมู่ที่ 4 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ภายในงานมีบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย คลินิกยางพารา และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คลินิกกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร คลินิกเงินทุน คลินิกวิสาหกิจชุมชน คลินิกสุขภาพ รวมทั้งยังมีนิทรรศการวิชาการของหน่วยงานต่างๆ เช่น โรคเหี่ยวในกล้วยหิน โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน ซึ่งสามารถให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนในการรับทราบและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานและรับบริการ ทางการเกษตรกว่า 500 ราย
    ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา ได้จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปอาหาร จากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รวมทั้งกิจกรรมจับรางวัลเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ร่วมสนุก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*