เกษตร​ยะลา จัดเวที Focus group สรุปการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์และ​ติดตาม​คาด​คะเนสถานการณ์​ผลไม้​ ระดับจังหวัด​ ครั้งที่ 2/2567

     วันที่​ 11 มิถุนายน 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตร​จังหวัด​ยะลา​ มอบหมาย​ให้นางวีระ สมศิริ หัว​หน้า​กลุ่ม ส่ง​เสริมและพัฒนาการผลิต​ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดเวที Focus group สรุปการประเมินในแปลงพยากรณ์และ​ติดตาม​คาด​คะเนสถานการณ์​ผลไม้​ระดับจังหวัด​ ครั้งที่ 2/2567 ​ ณ ห้องประชุม​ 3 สำนักงาน​เกษตร​จังหวัด​ยะลา​ โดยมีเจ้าหน้าที่​รับผิดชอบ​งาน​ไม้​ผลระดับอำเภอ เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล และผู้แทนจากสำนักงาน​เศรษฐกิจ​การเกษตร​ จังหวัด​สงขลา เข้าร่วม​จัดเวที​ เพื่อ​ประเมินสถานการณ์​ผลิตไม้ผล (ทุเรียน​ มังคุด​ ลองกอง​ เงาะ)​ การสำรวจ​การออกดอก สรุปผลเนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ผล​ ผลผลิต​ และผล​ผลิตต่อไร่​รายอำเภอ และจัดทำแผน การ​กระจายผลผลิต​ในฤดูกาลผลิต ปี 2567 ปรากฏว่า ในปี 2567 จังหวัดยะลามีพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น 7,000 กว่าไร่ จากการโค่นยางพารา ลองกอง เงาะ และมังคุด เนื่องจากทุเรียนเป็นพืชที่มีมูลค่าสูง เกษตรกรหลายรายจึงเริ่มมาสนใจการปลูกทุเรียนมากขึ้น ในปี 2567 คาดว่าจะมีผลผลิตทุเรียนลดลง เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งที่ผ่านมา ทำให้ผลทุเรียนหลุดร่วงเป็นจำนวนมาก และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม และได้กำหนดวัน เก็บเกี่ยวทุเรียนยะลามีดแรก “วันที่ 23 กรกฎาคม 2567” เพื่อป้องกันทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ในสวนมังคุด และเงาะ คาดการว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น และยังย้ำเตือนเกษตรกรเรื่องการเก็บเกี่ยวทุเรียน การตรวจเปอร์เซ็นแป้ง รวมถึง การรับมือสภาพอากาศเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้งวางแผนแนวทางการ​บริหารจัดการผลไม้ ปี 2567

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*