เกษตรยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 4/2567

    วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมฯ วัตถุประสงค์เพื่อร่วมปรึกษา หารือ เสนอแนะในการพัฒนา แก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*