รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา

    วันที่ 3 เมษายน 2567 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อำเภอธารโต ซึ่งประกอบไปด้วย การส่งเสริมการปลูกและแปรรูปกาแฟ โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโกปีมัส การแปรรูปปลาส้ม โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลาส้มคอกช้าง โรงเรียนเกษตรกรผักบ้านบันนังกระแจะ หมู่ที่ 5 ตำบลธารโต พร้อมด้วยกิจกรรมภายใน ศพก. ธารโต ได้แก่ การขยายผลโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การปลูกดาหลาเป็นพืชร่วมยางพาราและการจัดการสวนทุเรียนคุณภาพ ทั้งนี้ได้พบปะ รับฟังปัญหาเกษตรกร พร้อมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน โดยมี นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา นางสาวนิพวรรณ หมีทอง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอธารโตและสำนักงานเกษตรอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ประธาน ศพก. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*