เกษตร​ยะลา ลงพื้นที่ร่วมจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรตามการวิเคราะห์ชุมชน

    วันที่ 29 มกราคม 2567 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางจิรพันธ์ แก้วพูลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายอาลี วายูอิง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายฟิกรี มาหะมะ เจ้าพนักงานการเกษตร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัด ลงพื้นที่ร่วมจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรตามการวิเคราะห์ชุมชน ตำบลบันนังสตา ภายใต้โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมเสริมสร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจฐานราก อบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การผลิตทุเรียนคุณภาพและการจัดการโรคและแมลงศัตรูทุเรียน วิทยากรโดย นายสุริยันต์ จันทรมณี คณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ และการใช้ปุ๋ยและการผสมปุ๋ยใช้เองพร้อมสาธิต วิทยากรโดย นายสมศักดิ์ ยาชะรัต เจ้าหน้าสถานีพัฒนาที่ดินยะลา โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 ราย ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*