เกษตรยะลา เข้าร่วมกิจกรรมบริการคลินิกพืชของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตาชี อำเภอยะหา

         วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอยะหา เข้าร่วมคลินิกพืชของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตาชี อำเภอยะหา ซึ่งมีทีมงานศูนย์เป็นผู้ให้บริการ โดยมีการบริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช ให้คำแนะนำ ปรึกษาโรคแมลงของพืช และสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืช แก่สมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรในพื้นที่ที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*