เกษตรยะลา จัดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยอัตลักษณ์พื้นถิ่น ครั้งที่ 2 อำเภอเมืองยะลา

      วันที่ 18 เมษายน 2566 นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา จัดกระบวนการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยอัตลักษณ์พื้นถิ่น ครั้งที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นในจังหวัดยะลา ณ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่ออบรมวิธีการปลูกกล้วยอัตลักษณ์พื้นถิ่น การใส่ปุ๋ย การห่อปลี การตัดแต่งทางใบ และการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 15 ราย เข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นในจังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่ปลูกพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดยะลา ได้แก่ กล้วยขี้ช้าง กล้วยไข่ปีแซมัส กล้วยหิน กล้วยหักมุก และกล้วยนางพญา พร้อมทั้งสร้างเรื่องราวของสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ รวมถึงการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดยะลา ต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*