เกษตรยะลา จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกรงปินัง หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยมีนายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดยะลา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอำเภอกรงปินัง เกษตรอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร และประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน,มากกว่า 100 คน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร มีกิจกรรมการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ประกอบด้วย คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกสหกรณ์ คลินิกชลประทาน คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกยาง และคลินิกเสริม ได้แก่ คลินิกเงินทุน คลินิกสุขภาพ และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังมีนิทรรศการวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรคเหี่ยวในกล้วยหิน โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการในจังหวัด ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*